Vietcong 1 a 2

Pre Adminov

-=Pre adminov=-  
WARNING:Toto všetko som písal okrem tohoto ani som to z druhého webu 
  neskopiroval je to kde ste si nainstalovali Vietcong!Tak odtial to mam.....                                          

============ pro všechny ============
devtraf zjisti aktuální reálny ping ze serveru a na server vèetnì ztrátovosti
devtrafsrv výpíše spojení všech hráèù
kick player_name
kick player_id
player_name - jméno hráèe, který má být vyhozen
player_id - Èíslo (ID) hráèe. Lze zjistit pomocí pøíkazu 'list'.
Administrátor vyhodí hráèe okamžitì, klient iniciuje hlasování.
startadmin password
Password - heslo pro vzdálenou správu
Odesílá serveru heslo, aby byla danému klientovi umožnìna vzdálená správa.
list
Konzole vypíše seznam všech hráèù.

listadmins
Konzole vypíše seznam všech adminù.
mpresult
- Vypíše výsledky aktuální hry do textového souboru.

mllist
- vypíše aktuální seznam misí do konzole.

mlchangecurmap mission endrule endruleval
- napøíklad: mlchangecurmap StreamCTF time 20
- mìní aktuální misi v seznamu misí.
- pokud pøíkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.

restartmap
- restartuje aktuální misi.
- pokud pøíkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.

chattoconsole 0/1/2
- implicitnì 0 pro server a 1 pro klienty.
- 0 - v konzoli se nevypisuje nic.
- 1 - komunikace hráèù (chat) se vypisuje v konzoli.
- 2 - v konzoli se vypisuje jak komunikace hráèù, tak informace o zabití.

consoletime 0/1
- pokud je tato možnost zapnuta (1), pøipisuje se k doùležitím zprávám v konzoli systémový èas.
============ pro diváky ============
rpstart filename
- zahájí ukládání replaye aktuální hry. Výstupem je soubor replay
azevsouboru.rep.


rpend
- ukonèí ukládání replaye.

rpload filename
- nahraje uložený replay, zpùsobí odpojení od aktuální hry a pøejde do replay módu.

============ v módu replay ============
rpsetbmp fps filename
napøíklad: rpsetbmp 25 StreamBattle
- nastavuje fps pro ukládání souborù BMP a jména souborù.
============ pouze pro administrátory a vzdálené administrátory ============

ban player_name hours
ban player_id hours
example: ban UglyPlayer 10
ban 268 0
player_name - jméno hráèe, jemuž má být zapovìzen pøístup
player_id - Èíslo (ID) hráèe. Lze zjistit pomocí pøíkazu 'list'.
hours - poèet hodin, 0 znamená napoøád.
hráè je vyhozen ze hry a nemùže se k danému serveru po urèený poèet hodin pøipojit.

banip player_name time
banip player_id time
- funguje stejnì jako standardní pøíkaz ban, ale navíc si pamatuje IP adresu vylouèeného hráèe a znemožní pøipojení se jakéhokoliv jiného hráèe z téže adresy.

banlist
- vypíše do konzole seznam všech vylouèených hráèù

banremove index
- smaže vylouèeného hráèe ze seznamu.

clearban
- smaže seznam vylouèených hráèù

set srvvm status
status - 0 nebo 1
Pøepíná Vietnam mód (zap/vyp)

set srvab status
status - 0 nebo 1
Pøepíná Autobalance (zap/vyp)

set srvff status
status - 0 nebo 1
Pøepíná Friendly fire (zap/vyp)
set srvec status
status - 0 nebo 1
Pøepíná Enemy camera (zap/vyp)
set srvcleng limit
limit - maximální poèet hráèù dané tøídy
nastavuje maximální poèet ženistù ve høe
set srvclmed limit
limit - maximální poèet hráèù dané tøídy
nastavuje maximální poèet zdravotníkù ve høe

set srvclsni limit
llimit - maximální poèet hráèù dané tøídy
nastavuje maximální poèet sniperù ve høe
set srvclrad limit
limit - maximální poèet hráèù dané tøídy
nastavuje maximální poèet radistù ve høe
set srvclmac limit
limit - maximální poèet hráèù dané tøídy
nastavuje maximální poèet kulometèíkù ve høe
set srvakidle minutes
minutes - poèet minut, 0 znamená vypnuto
Nastavuje èas, po kterém má být neèinný hráè automaticky vyhozen.
set srvakping ms
ms - poèet milisekund, 0 znamená vypnuto
nastavuje ping pro automatické vyhození hráèe s vysokým pingem - 'AutoKick high ping'

set srvaktk tk_value ban_hours
tk_value - poèet zabití spoluhráèù, 0 znamená vypnuto
ban_hours - poèet hodin, na nìž má být hráè vylouèen tím automatickým vyhazovem
Nastavuje hodnoty pro automatické vyhození hráèù, kteøí zabíjejí spoluhráèe - 'AutoKick teamkill'


set srvpassword new_password
- mìní heslo serveru
mlclear
- maže všechny mise (mimo aktuální mise) ze seznamu misí.

mlchangemap index mission endrule endruleval
napøíklad: mlchangemap 0 StreamATG points 4
- mìní mise v seznamu misí (mùže být použito i pro aktuální misi - mise se pak ihned znovu nahraje)

mlchangeendrule index endrule endruleval
example: mlchangeendrule 0 frags 20
mlchangeendrule 0 time 40
mlchangeendrule 0 points 5
- mìní pravidlo ukonèení (lze použít i pro bìžící misi)

mlremovemap index
- odstraní mise ze seznamu (nelze použít pro bìžící misi)

mladdmap mission endrule endruleval
example: mladdmap NvaCoop time 60
- pøidá mise do seznamu

nextmap
- pøepne na další misi v seznamu
nextmap map_index
- pøepne na urèenou misi v seznamu.

adminsay "something to say"
napøíklad: adminsay " Hello, I'm your ruler! "
- speciální mód komunikace pro adminy, aby každý poznal, že mluví admin (zpráva se vypisuje jinou barvou a zùstává zobrazena delší dobu)

set srvbd 0/1
- zapíná/vypíná možnost 'BlackDeath' - poté, co je hráè zabit, jeho obrazovka zèerná (požadavek klanù)

swapplayer name/id
- pøevádí hráèe do jiného týmu (platí pro týmové herní módy)

set srvspectators limit delay
- nastavuje hodnoty pro diváky
- limit - maximální poèet divákù
- delay - zpoždìní ve vteøinách
set srvteamlock lock
- lock múže být
0 - žádné zamèení
1 - US tým zamèen
2 - VC tým zamèen
- když je tým zamèen, nikdo se k nìmu nemùže pøipojit
set srvvmchat 0/1
- defaultnì je 0,
- 1 potlaèuje výpis zpráv o zabití hráèù a textù k pøíkazùm
set srvbluebt 0/1
- defaultnì je 1
- 0 zakazuje modré zvýrazòování drátu spojenecké b-trap ( past v MP)
============ Pouze pro administrátory ============
set srvadmin password
password - nové heslo
Nastavuje heslo pro vzdálenou správu

set srvadmin
Maže heslo pro vzdálenou správu, èímž ji zcela zakazuje.
===Nove konsolove prikazy pro adminy a remote adminy===
banimport [jmeno souboru relativne k Vietcong slozce]
- importuje ban seznam do soucasneho seznamu. Vhodne pro sdileni ban-seznamu mezi administratory.
banip [jmenohrace] [ip.ip.ip.ip] [hodin]
- dovoluje manualne pridat IP adresu do ban seznamu. Jmenohrace je pouze pro lepsi identifikaci.
playerip [player id]
- vypise IP adresu zadaneho hrace do konsole
set srvcoopdif [obtiznost]
- zmeni obtiznost v Coop hre ( 0 - lehka, 1 - normalni, 2 - tezka, 3 - vietnam)
===Nove konsolove prikazy pro klienty===
bindreload
- znovu nahraje definici prirazeni textu a zvuku ke klavesam - soubor usermp_bindkeys.txt. Slouzi na zmenu definic za behu hry.

ignore player_name
ignore player_id
- zapne/vypne ignorování zpráv zvoleného hráèe.
ignorelist
- vypíše do konzole seznam ignorovaných hráèù.

set clnvoicechat [status]
- zapne/vypne hlasovou komunikaci u klienta.
- status mùže být 0 ( vypnuto) nebo 1 ( zapnuto )

voicechatstatus
- vypíše do konzole nastavení servru pro hlasovou komunikaci a všechny hráèe, kteøí mají hlasovou komunikaci povolenou.
v1.60 nové konzolové pøíkazy pro administrátory
set srvctf respawn_time_seconds
- nastaví èasový limit znovuobjevení pro mód CTF
set srvtt mission_time_minutes respawn_time_seconds
- nastaví délku mise a èasový limit znovuobjevení pro mód TT

set srvvoicechat [status]
- zapne/vypne podporu hlasové komunikace na servru
- status mùže být 0 (vypnuto), 1 ( nízká kvalita), 2 ( vysoká kvalita)
- doporuèujeme používat na rychlých internetových serverech nízkou kvalitu, vysokou pouze pro hraní pøes LAN.

set srvjoinmsg "Message from the server"
- umožòuje administrátorovi nastavit zprávu, která bude poslána všem hráèùm, kteøí se pøip